Skriv ut

Hållbar affärsplan

(VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.)

Klicka här för hela texten som pdf

VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till)
En värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och vill möta varandra på riktigt. En värld där våra möten präglas av respekt, värdighet och omtanke. En värld där vi först ser våra likheter, för att sedan möta våra olikheter med ett öppet, inkluderande och välkomnande förhållningssätt.

Vi menar att detta är grunden för verklig och hållbar framgång för oss som individer, våra verksamheter, våra samhällen och vår planet.

VÅRT SYFTE (varför vi finns)
Att bidra till en välkomnande och hållbar värld genom att öka medvetenheten om, förståelsen för och praktiserandet av värdskap.

VÅR AFFÄRSIDÉ (hur vi bidrar)
Genom inspiration, utbildning och program för värdskap hjälper vi människor som vill utveckla välkomnande verksamheter och platser för verklig och hållbar framgång.

VÅR PROFIL (hur vi vill vara och uppfattas)
Att vara en inspirations- och kunskapskälla för alla som vill utveckla välkomnande verksamheter och platser.

VÅRA STRATEGIER (våra vägval)
Dessa är indelade i tre områden:

 1. Den ekologiska strategin
 2. Den sociala strategin
 3. Den ekonomiska strategin

VÅRA MÅLOMRÅDEN (hur vi vill mäta vårt arbete)
Vårt övergripande mål: att sprida värdskap.

Ekologiska delmål preciseras varje år och består av :

 • Andel miljömärkt tryck och papper till våra böcker och trycksaker
 • Andel tågresor kontra flygresor. Andel kollektiva resor kontra bil.

Sociala delmål preciseras varje år och består av:

 • Arbetsglädje; NMI
 • Utvalda pro bono-uppdrag
 • SCR-arbete i Uganda

Ekonomiska delmål preciseras varje år och består av:

 • Antal sålda böcker per år
 • Antal arrangemang per år
 • Omsättning
 • Kassalikviditet
 • Lönsamhet i % av omsättning
 • Innovation: nya produkter/tjänster per år
 • Kundnöjdhet; NKI

1. DEN EKOLOGISKA STRATEGIN
Vi ska utveckla produkter och tjänster som är i enlighet med en hållbar utveckling och som utmanar andra till att tänka och arbeta hållbart. Våra ekologiska mål fokuserar på den löpande påverkan vi har genom vår kontorsverksamhet, genomförande av våra arrangemang och produktion/distribution av våra produkter.

Minskade koldioxidutsläpp, minskad resursanvändning och minskad kemikalieanvändning är vår strävan.

Vi ska genom ett systematiskt arbete för en hållbar utveckling sträva efter att förebygga och minska företagets samlade miljöbelastning och öka företagets positiva påverkan genom t ex socialt och ekologiskt ansvarstagande val.

Vi ska vara lyhörda för de behov som verksamheter har i sin strävan att verka hållbart. Vi ska ligga i framkant med att ta fram produkter som motsvarar de behoven.

2. DEN SOCIALA STRATEGIN
Vår sociala strategi fokuserar på att ha och bibehålla välmående medarbetare och att utveckla projekt som handlar om socialt ansvarstagande. Vårt mål är att vara en attraktiv arbetsplats och en attraktiv resurs. Genom vårt hållbara arbetssätt attraherar vi de talanger och kunder som behövs för att vara ett framgångsrikt företag.

VÅRA VÄRDERINGAR
Vi ska verka i enlighet med värdskapsfilosofin!
Vi ska alltid reagera och ge varandra återkoppling när vi upplever att vi inte verkar i enlighet med denna. Vi ska i samtal bl a i samband med årligt planeringsmöte följa upp att vi lever våra värderingar.

VÅRT ARBETSSÄTT

 • Alltid sträva efter att skapa hållbart värde för uppdragsgivare, medarbetare, verksamheten och samhället
 • Ständigt utveckla oss själva och det vi erbjuder våra uppdragsgivare
 • Relatera vårt arbete till befintlig forskning och praktisk erfarenhet
 • Vilja och våga pröva nytt
 • Tydliggöra uppdragsgivarens verkliga intentioner med sitt värdskapsarbete
 • Vi ska vara enkla, ödmjuka och seriösa
 • …och så ska vi ha lite kul också!

3.DEN EKONOMISKA STRATEGIN
Vår ekonomiska strategi fokuserar på att ha en hållbar lönsamhet genom att erbjuda värdeskapande tjänster med en långsiktig prissättningsmodell, samt att hushålla med våra ekonomiska, materiella och personella resurser. 

VÅR ORGANISATION
Vår organisation bygger på ett antal huvudansvarsområden, planer och möten.

VÅRA MÖTEN

 • Årligt planeringsmöte
 • Årligt uppföljningsmöte
 • Månadsmöten: 10 ggr/år. Löpande frågor

VÅRA PLANER

 • Årlig målplan
 • Årlig budget
 • Årlig projekt- och aktivitetsplan

VÅRA KUNDER
Nyckelord kundbehov, t ex:

 • Bemötande
 • Samverkan
 • Inklusion
 • Ledarskap
 • Hållbarhet

Prioriterade branscher är där det mänskliga mötet är en viktig del av leveransen. Exempel på sådana branscher kan vara:

 • Vård och omsorg
 • Förvaltningar
 • Besöksnäring
 • Serviceindustrin

Vi söker kunder som strävar efter ett hållbart arbetssätt och som vill verka enligt värderingarna i värdskapsfilosofin.

Beställare kan exempelvis vara:

 • HR/Personalavdelning
 • Operativt ansvariga
 • VD
 • Marknadsavdelning
 • Projektledare

VÅR MARKNADSKOMMUNIKATION

 • Vi profilerar värdskap som en praktisk filosofi för att bygga välkomnande verksamheter och platser, för ökad attraktivitet och hållbar framgång.
 • Vi profilerar VÄRDSKAPET SVERIGE AB som den främsta och mest kompletta resursen för utveckling av värdskap i Sverige
 • Vi profilerar VÄRDSKAPET SVERIGE AB som ett ansvarstagande företag som integrerar sitt hållbarhetsarbete i all löpande verksamhet.
 • Vi profilerar våra produkter, tjänster och föreläsare som effektiva resurser för att åstadkomma värdskap.
 • I all vår kommunikation utgår vi från att våra kunder är medintressenter i vår vision och att det vi gör syftar att ge dem inspiration och kunskap för att lyckas med sina intentioner.
 • Vi gör alltid det vi kan för att skapa värde för våra kunder och vi gör aldrig något som vi inte tror bidrar till värde för dem.

VÅRA TJÄNSTER

 • Vi erbjuder INSPIRATION i form av böcker, film, föreläsningar och events
 • Vi erbjuder UTBILDNING i form av kurser, workshops och e-learning
 • Vi erbjuder PROGRAM i form av utveckling och förankring av värdskapsvärden för verksamheter och platser

VÅR PRISSÄTTNING

 • Vi ska erbjuda hög kvalitet i allt det vi gör och våra priser ska motsvara detta

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se

NY BOK - LEDA SOM VÄRD

NY BOK - LEDA SOM VÄRD Den här boken är en hyllning till alla operativa chefer som får världen att fungera i verkligheten. 
Läs mer
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer