Skriv ut

Luleå Tekniska Universitet

FAKTA

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET:

Luleå tekniska universitet (LTU) är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning. LTU bedriver forskning inom tekniskt och humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. LTU omsätter 1,4 miljarder kronor per år, har 16 000 studenter och 1 500 anställda.

VISION:

Med forskningsresultat i världsklass och utbildningar som frigör och utmanar varje individs hela förmåga att möta framtiden, bidrar vi till utvecklingen av morgondagens samhälle. I innovativa och gränsöverskridande möten skapar vi utveckling och tillväxt.

VÄRDSKAPETS UPPDRAG:

Diplomerad Värd upplägg för 250 personer som genomgått utbildningen.

UTBILDNINGENS SYFTE:

Utbildningssatsningen syftar till att skapa en gemensam grund och ett gemensamt synsätt för hur medarbetare inom LTUs verksamhets-stödjande funktioner ska bemöta studenter, anställda och besökare.

 

LTU har under 2010 arbetat med värdskap som en viktig ingrediens för att man ska kunna möta alla som besöker universitet med ett varmt, välkomnande och professionellt bemötande. Eva Nyman som arbetar på LTU ger bakgrundsinformation och hur man ser på framtiden. 

Varför har ni valt att ta med värdskap i ert utvecklingsarbete:

Vi tycker att värdskapets konceptet har ett synsätt som passar oss, ser inte det goda bemötandet som en yta utan något som ska vara djupt förankrat i varje medarbetare.

Vad vill ni uppnå?

Ett varmt, välkomnande och professionellt bemötande av alla som kontaktar oss.

Hur har ni gått tillväga?

Vi har valt att arbeta i några viktiga steg:

En nätverksgrupp
Gruppen har uppmärksammat och drivit frågan om att tydliggöra bemötandefrågorna, fått gehör för frågan och uppdragits att hitta en lämplig utbildning. Gruppen har planerat och organiserat utbildningarna. LTU valde att göra ett upplägg som heter Diplomerad Värd.

Publicitet och motivation
Det gjordes två reportage på personalwebben om seminarie-dagarna. Ett reportage innan seminarierna där de fyra cheferna gemensamt motiverade och beskrev vad som skulle komma och ett nytt reportage från seminarie-tillfället där medarbetare och koncept fick uppmärksamhet.

Budskapet var tydligt
Det här var en gemensam satsning, en investering som är bra för verksamheten och att den skulle prioriteras. Både chefer och medarbetare deltog på seminarierna.

Rektor inledde
Varje dags seminarium inleddes av rektorn med att välkomna och motivera.

Bred satsning

Gemensamt för alla avdelningar
Att det var något som gjordes gemensamt mellan avdelningarna ökade förståelsen för betydelsen av bemötandefrågorna. Att många utbildas samtidigt innebar att man motiverade varandra. Att deltagarna på seminariet kom från olika delar i organisationen stärkte LTU känslan och erfarenhetsutbytet.

Förutsättningarna klargjordes tidigt.
Vilka ska delta och när, hur ska tiden rapporteras?

Publiciteten
Publiciteten kring satsningen och enskilda deltagares engagemang skapade också nyfikenhet för dem som inte gått utbildningen. Det finns påtryckningar för att låta fler utbildas.

Påminnelser och uppmuntran
Påminnelser om webbkursen gick ut flera gånger. High-scorelista med de 5 bästa resultaten som skickades vidare, tillsammans med lite beröm.

Kvalitet
Många blev positiva redan när boken lästes. Seminariet höll hög kvalitet och det påverkade viljan att gå vidare. Webbkursens kvalitet och lustfyllda upplägg bidrog till att många fullföljde den.

Märker ni någon skillnad?

Effekten ska utvärderas i nöjd-medarbetar index 2011 och nöjd-student index 2012.

Vad är affärsnyttan?

Ett gott värdskap är en av framgångsfaktorerna som ska bidra till att stärka LTUs varumärke och att öka genomströmningen av studenter och att de studenter som lämnar ska tala gott om LTU.

Utmaningar på vägen?

Att få bemötandefrågorna att bli en självklar aspekt både i möten, verksamhetsplanering och texter vi publicerar.

Överraskande effekter?

Att frågan som till en början drivits genom ett informellt nätverk har fått så gott genomslag. Just nu märks det i att:

  • LTU driver verksamhetsutveckling genom att kartlägga och utveckla processer och en av processerna är "Bemöta och säkra servicenivåer". Här är dokumentation från seminariet och webbkursen underlag för de checklistor och aktivitetsbeskrivningar som ska stödja medarbetarnas arbete.
  • Värdskapsperspektivet finns i LTUs ledarskaps-utbildningsprogram.
  • Värdskap finns nämnt i verksamhetsstödets verksamhetsplan för 2011-2012

Inför framtiden:

"Vi känner också en stor glädje och tillfredställelse över att värdskapsbegreppet återkommer i diskussioner och styrande dokument och vi hoppas på att utveckla vårt arbetssätt ytterligare under 2011."

 

DELA INLÄGG

Facebook Twitter Blogger

Om värdskap - värdskapsfilosofin

Om värdskap - värdskapsfilosofin Nu kan du beställa värdskapfilosofin i tryckt format. Skriften är på 34 sidor och innehåller tio delar om värdskap och konsten att få människor att känna sig välkomna. Pris 55:-/st Vid beställning, kontakta kicki@vardskapet.se
BÖCKER FRÅN VÄRDSKAPET
DET GODA VÄRDSKAPET DET GODA VÄRDSKAPET
Boken om konsten att få människor att känna sig välkomna. En konst som utövas mot gäster, kollegor och oss själva.
Läs mer
KALENDER