VARFÖR VÄRDSKAP

Börja med det viktigaste. Börja med människorna.

Oavsett det handlar om att skapa och utveckla en välkomnande kultur, bygga en attraktiv destination eller kommun för era besökare och medborgare. Eller att era kunder ska bli ännu mera nöjda så landar vi att det handlar om att grunda med ett förhållningssätt som kännetecknar välkomnande människor. Där alla våra möten präglas av respekt, värdighet och en äkta omtanke.

När du arbetar med att skapa en välkomnade kultur utvecklas motivation, engagemang och arbetsglädje i personalgruppen. Ni skapar enkelt bättre interna och externa relationer. Vi vet. Vår 20-åriga erfarenhet av våra kunders uppdrag och deras uppföljning visar att när värdskapet utvecklas leder det till att:

 • Arbetsgivare lyckas att attrahera, utveckla och behålla kompetens.
 • Destinationer ökar genom samsyn sin attraktionskraft och lockar fler besökare, invånare och entreprenörer genom att få människor att känna sig inkluderade och välkomna.
 • Kunder ges ökat mervärde, köper mer och blir goda ambassadörer som vill komma tillbaka.
 • Verksamheter stärker sin konkurrenskraft genom att att utveckla sina externa och interna relationer.
 • Medarbetare känner större mening i arbetet vilket skapar arbetsglädje och bättre samverkan.
 • Ledarskapet blir starkare med ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt.

Med siktet inställt på ett gott värdskap blir det lättare att arbeta gränsöverskridande, alla kan bidra och resultaten låter inte vänta på sig. Det tål att upprepas, börja med det viktigaste. Börja med människorna.

Därför utvecklar våra kunder sitt värdskap

Under de senaste åren har värdskapet prövats rejält. Pandemin tvingade oss alla att bli mera digitala och mötas i andra och helt nya kanaler. Många verksamheter utvecklade nya spelregler kring sitt värdskap och sin möteskultur. Andra verksamheter utmanades i sin kreativitet att tänka nytt. När vi möter våra kunder och vi frågar varför de vill utveckla och arbeta med sitt värdskap brukar anledningarna vara:

 • De är i en uppstartsfas och vill bygga en inkluderande och välkomnande kultur. De söker inspiration och kompetens för att göra det på ett bra sätt.
 • De har påbörjat ett kulturarbete men behöver komma vidare. Få engagemang och energi!
 • De behöver förnya sitt arbete med sin välkomnande kultur. Ofta efter ett gediget arbete som genomfördes för några år sedan.
 • De har redan en bra välkomnande kultur och behöver fylla på med inspiration och kompetens för att hålla kulturen levande. Ofta för att det kommit till nya medarbetare eller för att organisationen har förändrats.
 • Något hände, som exempelvis en pandemi, så nu behöver vi samla ihop oss och ta nya tag kring hur vi bemöter varandra!

Vi löser detta med olika utvecklingsinsatser som du kan läsa mer om här.

VÄRDSKAP I PRAKTIKEN

Värdskap är en konst. Sedan starten har vi haft förmånen att arbeta med den konsten tillsammans med nästan varje svensk kommun och stora delar av besöksnäringen i både Sverige och Norge. Vi har mött människor många olika branscher, gästspelat i andra länder och ingått i starka samarbeten med andra, allt för att omsätta värdskap i praktiken.

Här kan du läsa om hur Jönköpings kommun arbetar med värdskap.
Är du nyfiken på flera kundreferenser? Kontakta oss.

Redan 2019 fick Näringslivsavdelningen vid Jönköpings kommun i uppdrag att starta ett arbete kring värdskap.
Fokus var att börja med medarbetare och chefer som har mycket kontakt med just näringslivet, med förhoppningen att ett gott värdskap ska genomsyra hela organisationen på sikt.

Närmare 400 medarbetare och chefer involverades i den kommunövergripande insatsen kring värdskap, service och bemötande som startades upp hösten 2021 efter en lång väntan på grund av pandemin. Vi har genomfört inspirationsdagar och flera workshops för ledare och medarbetare. Ett 20-tal utbildades till interna värdskapstränare med uppdrag att fortsätta driva utvecklingsdialoger kring värdskap på sina respektive enheter.

”Arbetet med att utveckla service och bemötande kommer egentligen aldrig att få ett slut, det måste vara kontinuerliga insatser över lång tid. Förhoppningen med den inledande satsningen under 2021 och 2022 är att ge bästa förutsättningarna för att vi ständigt ska arbeta med dessa frågor. Så småningom kommer vi också utvärdera möjligheten att arbeta vidare med alla kommunens medarbetare.” 
– säger Johan Fritz, stadsdirektör Jönköpings kommun.